Shankar, Nithya, State University of New York at Plattsburgh, U.S.A., United States