Chew, Janet, Australian Catholic University, North Sydney, Australia