Xie, En, Xi'an Jiaotong University, School of Management, China