(1)
Eyles, N.; Scheidegger, A. E. Neotectonic Jointing Control on Lake Ontario Shoreline Orientation at Scarborough, Ontario. GS 1999, 26.